سازه صنعت کوپال | تولید کننده انواع قالب فلزی بتن و سازه های خاص،انواع ماشین آلات ساختمانی

اسپیسر،قطعات کمکی و انواع افزودنی های شیمیایی بتن و بازرگانی انواع چوب های ساختمانی

 دفتر مرکزی:66066744-021  / شعبه 1 و انبار: 66314432-021    02166313489 

استاندارد ملی و ویژگی های انواع سیمان

استاندارد ASTM داراي سه استاندارد اصلي ويژگي براي سيمان مي باشد

استاندارد ASTM C-۱۵۰ اين استاندارد براي ويژگي هاي سيمان پرتلند داراي محدوديت تركيب شيميايي ومحدوديت تركيبات مواد سازنده مي باشد.

استاندارد ASTM C-۵۹۵ براي ويژگي هاي سيمان هيدروليك آميخته داراي محدوديت شيميايي وتركيب مواد سازنده مي باشد.

استاندارد ASTM C-۱۱۵۷   براي ويژگي سيمان هيدروليك آميخته فقط داراي محدوديت هاي كاربردي جهت استفاده سيمان مي باشد.

هرسه اين سه استاندارد مانند شامل الزامات كاربردي مقاومت ,گيرش وتست سلامت انبساط اتوكلاو ميباشند و استانداردASTM C-۱۵۰  وASTM C-۵۹۵   داراي الزامات شيميايي وكاربردي والزامات تركيب وحدود مواد آميخته با كلينكر پرتلند نيز مي باشند كه اين دو استاندارد را استانداردهاي پرسپكتيوي (چشم انداز) مي نمايد

استاندارد ASTM C-۱۱۵۷ استاندارد براساس كاربردي مي باشد ومحدوديت الزامات تركيب شيمياي والزامات حدود مواد آميخته با كلينكر را ندارد وفقط شامل الزامات كاربردي مي باشد

استاندارد ASTM C-۱۱۵۷ از سال ۱۹۹۲  تدوين گرديد وجهت تهيه بتن الزامي نمي باشد

جدول ۱خلاصه اي از مقايسه اين سه استاندارد باهم مي باشد

 

   استاندارد ASTM C-۱۵۰

در هر سه استاندارد  ASTMگروه بندي براساس براساس پنج نوع نياز اصلي به خواص بتن مي باشد

۱- مقاومت متوسط در برابر سولفات

۲- حرارت هيدراتاسيون متوسط

۳-مقاومت بالا دربرابر سولفات

۴-حرارت هيدراتاسيون كم

۵-مقاومت اوليه بالا

ونيازهاي ديگر مانند سيمان با قليايي پايين كه اختياري است وسيمان هوازا كه در هرسه استاندارد      ASTM C۱۵۰ وASTM C-۵۹۵ تبيين گرديده است

در جدول۲ الزامات شيميايي ويرايش قديمي كه ما با ان آشنا تر هستيم را بيان مي كند

 

 

اين استاندارد جهت كنترل مقاومت در برابر سولفات با آناليز شيميايي واندازه گيري اكسيد ها از طريق محاسبه فرمولهاي بوگ مقدار فازها را كنترل مي نمايد
براي كنترل حرارت هيدراتاسيون از محاسبه فازها وبصورت اختياري ازاندازه گيري حرارت هيدراتاسيون استفاده مي نمايد

اين استاندارد اولين بار در سال ۱۹۴۸ تدوين گرديد

اين استاندارد درسالهاي ۲۰۰۰,۲۰۰۴,۲۰۰۵,۲۰۰۷,۲۰۰۹,۲۰۱۱,۲۰۱۲,۲۰۱۵ بازنگري گرديده است

درآخرين ويرايش اين استاندارد شامل پنج تيپ و ده نوع سيمان مي باشد

۱-تيپ يك هنگامي كه نياز به هيچ كدام از شرايط تيپ هاي ديگر نباشد

۲-تيپ دو جهت استفاده عام با دوكلاس مقاومت متوسط در برابر سولفات وكلاس حرارت هيدراتاسيون متوسط ومقاومت متوسط در برابر سولفات

۳-تيپ سه با مقاومت اوليه بالا

۴-تيپ چهار باحرارت هيدراتاسيون كم

۵-تيپ پنج با مقاومت بالا در برابر سولفات

هركدام از اين تيپ ها بجز تيپ چهارو پنج شامل نوع هوازا نيز مي گردد

 جدول ۳ و ۴ الزامات شيميايي وفيزيكي ويرايش جديد(۲۰۰۷) را بيان مي نمايد

 

 

با توجه به ويرايش هاي موجود مي بينيم كه اين استاندارد بصورت مداوم وبا روشي آرام ويكنواخت درحال تغيير بوده است

مهمترين تغييرات استاندارد ASTM C-۱۵۰ ازسال ۲۰۰۰تا ۲۰۰۷ چه بوده است

۱-مقاومت ۲۸ روزه به غيراز تيپ چهار وپنج براي تيپ هاي ديگر حذف گرديده است

۲-براي همه تيپ ها مقدار حداكثرهواي ملات درنظر گرفته شده وبراي سيمانهاي هوازا مقدار حداقل در نظر گرفته شده است  

۳-مقدار بلين حداكثر براي تيپ دو سه وچهار درنظر گرفته شده است

۴- مقدار حداقلي Sio۲  براي تيپ دو حذف ومقدار حداكثري براي مجموع فاز C۳S+۴.۷۵C۳A قرار داده شده است(اگر مقدار حرارت هيدراتاسيون تقاضا گردد مقدار حداقلي براي مقاومت ۲۸ روز در نظر گرفته مي شود واين مقدار حداكثري نياز نمي باشد)

۴- مقدار سنگ آهك تا  مي توان با رعايت ساير الزامات به سيمان پرتلند افزود

q                اين تغييرات در جهت ايجاد چه اهدافي بوده است؟

الف-سيمان تيپ دو كه يك سيمان با مصرف عام است تفكيك گرديده توانايي داشتن انواع مقاومت متوسط دربرابر سولفات ومقاومت متوسط وحرارت هيدراتاسيون متوسط را پيدا نموده وبا افزودن كنترل فاز ومقدار اختياري حرارت هيدراتاسيون كاملا جهت نياز مشتريان جهت گيري گرديده است

ب-حذف مقاومت ۲۸روزه در تيپ يك ودو كاهش مقاومت سه روزه وهفت روزه درتيپ دو (حرارت هيدراتاسيون پايين)وكاهش مقاومت ۲۸روزه تيپ ۴وتيپ ۵ همه در جهت توجه به نياز هاي متفاوت مصرف و در جهت افزايش دوام بتن( در سمينار اخير بتن مقاله آقاي دكتر شكرچي زاده اشاره به تحقيقات اخير دراين زمينه گرديده است)

ج-افزودن الزامات سيمان هوازا بطور دقيق توجه به كاربري هاي اين نوع سيمان (رواني بتن ،كاهش مقدار آب افزوده،افزايش پايداري

در برابريخزدگي و..)

د-ايجاد مقدار حداكثري براي بلين تيپ دو وسه وچهار به منظور كنترل آب مصرفي در بتن

ه-افزودن مقدار سنگ آهك تا ۵%به جهت كمك به توزيع دانه بندي و دوام نهايي بتن(اين تغيير وتغييرات اخير در هماهنگي با خواست انجمن سازندگان رويه هاي بتني بزرگراهها انجام شده است)

استاندارد ASTM C-۵۹۵

اين استاندارد مختص سيمانهاي آميخته اي است كه از سرباره يا پوزولان يا هردوكه باسيمان پرتلند يا كلينكر سيمان پرتلند يا آهك وسرباره ساخته مي شوند

بطور اختصار اين سيمانها IP سيمان پرتلند پوزولاني وIS سيمان پرتلند سرباره شناخته مي شوند

 كه ميتوانند شامل حرارت هيدراتاسيون متوسط ( MH) مقاومت متوسط سولفات ( MS) ومقاومت بالا دربرابرسولفات ( HS) وحرارت هيدراتاسيون پايين ( LH) وسيمانهاي هوازا گردند

 سيمانهاي پرتلند سرباره اي بادرصد بالاي %۷۰  كه فقط ازسرباره وكلينكر يا سيمان پرتلند يا از آهك استفاده مي شود

سيمانهاي پرتلند سرباره اي بادرصد كمتر از %۷۰كه از سرباره و پوزولان وكلينكر يا سيمان پرتلند استفاده مي شود

سيمانهاي پرتلند پوزولاني كه در آنها از پوزولان وسرباره بادرصد پوزولان كمتر از %۴۰وكلينكر پرتلند يا سيمان پرتلند استفاده مي شود

جدول ۵الزامات فيزيكي اين سيمان را بيان مي نمايد
 

اين استاندارد در سال۱۹۶۷ براي اولين بار تدوين ودر دهه اخير تقريبا هر سال بازنگري شده است

اين استاندارد سيمان مخلوط را با مشخص نمودن مقدار افزودني وبا دو نوع موجود IP, IS وبا خصوصيات حرارت هيدراتاسيون پايين ,مقاومت متوسط دربرابرسولفات ,ومقاومت بالا دربرابر سولفات مشخص مي نمايد

به جهت مشخص نمودن اين ويژگيها از تست هاي اندازه گيري كالريمتري ,انبساط در سولفات استفاده مي نمايد

جدول ۶و۷ الزامات شيميايي و الزامات پوزولان وسرباره را بيان مي نمايد

 

 

اين استاندارد سيمان هاي آميخته را با حدود مواد آميخته معرفي و با كاركرد آنها مرتبط مي نمايد

براي پوزولان وسرباره مصرفي الزامات دقيق مطرح مي نمايد(علاوه برانديس به واكنش قليايي سنگدانه توجه خاص شده ونرمي باباقيمانده روي الك ۴۵ميكرون كنترل گرديده است )

تست انبساط ملات براي همه گروه ها طراحي گرديده است (اين تست اختياري نيز به جهت كنترل واكنش قليايي سنگدانه مي باشد) حداكثرانقباض اتوكلاو الزام گرديده است

بلين وباقيمانده روي الك ۴۵ ميكرون الزامي نمي باشد ولي درصورت درخواست ذكر مي گردند

مقاومت هاي سه روزه (بجز دوگروه) وهفت روزه وبيست وهشت روزه براي همه گروهها الزام گرديده است(در مقايسه با ASTM C-۱۵۰ بالاترنيز مي باشد)

تغييرات وتكميل اين استاندارد درجهت چه اهدافي بوده است ؟

۱-با ايجاد آزمايش هاي كاربردي والزامات پوزولان وسرباره به دوام سيمان آميخته توجه دقيق شده است وكاربرد آنها تعريف گرديده است

۲-با كنترل مقاومت ها بصورت سختگيرانه مقدار مواد آميخته كنترل گرديده

۳-الزامات مقدار حداكثر هواي محتوي براي همه گروهها معرفي گرديده است(الزامات سيمان هوازا معرفي گرديده است)

۴- در اين استاندارداگرچه  سعي شده كلاس هاي سيمان آميخته متنوع گردد وسيمان مركب سه تايي تعريف گردد ولي ديگر مواد افزودني به اين استاندارد (ميكروسيليس ,خاكستر بادي ,شيل پخته ....) اضافه نشده وبا استانداردهاي مجزا تعريف گرديده اند

استاندارد ASTM C-۱۱۵۷

اين استاندارد با رويكرد آزمايش هاي كاربردي مانند اندازه گيري حرارت هيدراتاسيون , انبساط سولفات سيمانها را معرفي مي نمايد  اين استاندارد اولين بار درسال ۱۹۹۲ معرفي گرديد استاندارد ASTM  تفاوت اين استاندارد را باC-۱۵۰  و اينگونه معرفي مي نمايد كه استانداردC-۱۵۰ براي ويزگي هاي سيمان پرتلند است ويك استاندارد پيش توصيف است واستانداردC-۵۹۵ براي سيمانهاي آميخته است كه محصولات شامل محدوديت نسبت هاي مواد آميخته هستندوهمينطور  بايد الزامات پيش توصيف شيميايي وفيزيكي را رعايت نمايد

جدول ۸ الزامات فيزيكي استانداردASTM C-۱۱۵۷ را بيان مي نمايد

 
در اين استانداردسيمانها در پنج نوع تعريف گرديده اند  

نوع GU جهت مصارف عام جايي كه هيچ ويژگي مد نظر نباشد

نوع  HEداراي مقاومت اوليه بالا

نوع MS مقاومت متوسط در برابر سولقات

نوع HS مقاومت بال در برابر سولقات

نوع  MH حرارت هيدراتاسيون متوسط

نوع LH حرارت هيدراتاسيون پايين

در اين استاندارد افزودني ها قابل استفاده در سيمانهاي آميخته قابل مصرف وبايد ويژگي آن نوع افزودني را داشته باشند

 پيدايش، تغييرات و تكميل اين استاندارد درجهت چه اهدافي بوده است ؟

۱-اين استاندارد را بايد كاملا يك استاندارد پيشرو در نظر گرفت جايي كه انتظارات ما از سيمان فقط براساس كاركرد وكاربرد سيمان مي باشد

۲- اين استاندارد ها بطور اساسي وابسته به آزمايش هاي اندازه گيري ويژگي هاي كاربردي مي باشند بنابراين كليد همه گير وفراگير شدن آنها در افزايش دقت ,سرعت حصول نتيجه ,وتنوع وپوشش اين تستها مي باشد

استاندارد EN-۱۹۷-۱

استاندارد EN اولين بار در سال ۱۹۹۲ تدوين گرديد قبل از آن كشورهاي اروپايي داراي استاندارد مشابه ASTM C-۱۵۰ بوده وهركشور باتوجه به پيشينه و شرايط آب وهوايي داراي تعداد زيادي استاندارد مختص خود بود

اين استاندارد درسال ۲۰۰۰ ,۲۰۰۴,۲۰۱۱ مورد بازنگري قرارگرفته است

اين استاندارد هدف خودرابيان الزامات ,تركيب و معيارهاي انطباق براي سيمان هاي معمول (نه خاص)بيان ميدارد

اين استاندارد انتخاب سيمان جهت كاربرد هاي متنوع را بسته به الزامات بتن وشرايط محيطي (استانداردهاي كشورهاي مختلف) مي نمايد(تا زمان تدوين استانداردهاي كاربردي كه مورد پذيرش همگان باشد)

اين استاندارد اعلام مي دارد درصورتي كه الزامات ديگري جهت مصرف كننده مفيدباشد باتوافق توليدكننده جهت سيمان براساس استانداردها والزامات ملي قابل توافق مي باشد

استاندارد۲۰۰۰ EN-۱۹۷-۱

داراي پنج تيپ سيمان و۲۷نوع سيمان مي باشد

CEM I سيمان پرتلند

CEM II سيمان پرتلند آميخته

CEM III سيمان سرباره

CEM IVسيمان پوزولاني

CEM V سيمان مركب

تركيبات اصلي اين سيمان ,كلينكر ,سرباره,موادپوزولاني(طبيعي ,كلسينه شده),خاكستر بادي,شيل پخته,سنگآهك ودوده سيليسي مي باشند
 

اين استاندارد جهت مقاومت سه رده مقاومت ۲۸روزه سه رده مقاومتي ۳۲۵,۴۲۵و۵۲۵ودوكلاس مقاومتي N,Rتخصيص داده

وجهت تست سلامت از انبساط لوشاتليه استفاده نموده است                                       الزاماتي جهت حرارت هيدراتاسيون ومقاومت در برابر سولفات وجود ندارد والزامات شيميايي درحد حداقلي مي باشد

ميزان نامحلول براي CEMIو CEM III كمتراز ۵ در نظر گرفته شده است

جدول۱۰و۱۱ درالزامات شيميايي وفيزيكي ومقاومت

 
 
 

استاندارد  ۲۰۱۱ EN-۱۹۷-۱

دراين ويرايش پنج تيپ سيمان را با ۲۷نوع سيمان معمول همراه با ۷ نوع سيمان مقاوم به سولفات ۳نوع سيمان سرباره اي با مقاومت اوليه پايين و۲نوع سيمان سرباره اي مقاوم به سولفات با مقاومت اوليه پايين معرفي گرديده اند

براي كلاسهاي مقاوم به سولفات مقدار C۳A مشخص گرديده است (چون اندازه گيري C۳A براي سيمان آميخته ممكن نيست با اغماض براي CEM Iاز فرمول بوگ وبراي ديگر سيمانهاي آميخته با اعلام آناليز كلينكر)

براي سيمان با حرارت هيدراتاسيون پايين روش آزمون واختصارLH  در نظر گرفته شده است

جدول ۱۲ الزامات سيمان مقاوم به سولفات را بيان مي نمايد
 

 

تغييرات استاندارد EN

اين استاندارد همانگونه كه درمقدمه ويرايش ۲۰۱۱ شرح داده است شرايط سيمان مقاوم به سولفات چون يك ويژگي اضافه است بنابراين بايد جزو الزامات استاندارد محصول باشد را به اين ويرايش اضافه نموده است(همچنين اجازه داده است برطبق ضميمه ديگرسيمان هاي مقاوم به سولفات براساس استاندارد هاي ملي واروپايي پذيرفته شوند)

بدون مشخص نمودن تيپ سيمان سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون پايين را معرفي نموده است

كلاس سيمان هاي با مقاومت اوليه پايين را براي سيمان CEM III (سرباره اي)

اجازه داده است

مزاياي استانداردEN

۱-استاندارد EN تمامي سيمانهاي آميخته معمول را در يك استاندارد جمع نموده است

۲-رويكرد استفاده از تمامي مواد قابل استفاده در توليد سيمان وكاهش مصرف انرژي ومنابع را دارد

۳-كلاس هاي مقاومتي را گسترده نموده است(بهينه سازي مصرف)

۴-روشهاي انطباق محصول رابا روش خودارزيابي ارتقا داده است

معايب استانداردEN

در ويرايش قديم شبيه يك استاندارد كاربردي وبدون الزامات تركيب شيميايي وبلين ونامحلول است (اما بدون الزامات كاربردي ) درويرايش جديد استانداردي با الزامات شيميايي مبهم مي باشد

به كاربرد سيمان ها و الزامات توليد آنها بسيار كم پرداخته است

 براي دوام وپايداري بتن تمهيداتي را الزام نكرده است

اين استاندارد را بايد درنگرش كلي زير درك نمود

الف-استاندارد EN  همانگونه كه در متن خود متذكر شده در بقيه شرايط والزامات با استاندارد ملي تكميل مي شود

ب-اين استاندارد درحال تكميل روش هاي تست هاي كاربردي مورد پذيرش همه اعضا مي باشد

ج-اين استاندارد هماهنگ كننده وتسهيل كننده توليدات متنوع سيمان كشورهاي مختلف اروپا به جهت تبادل فروش وعرضه مي باشد

اكنون دوباره از خود سئوالات اوليه را مي پرسيم

آيا استاندارد به نيازهاي حال و(آينده ) مشتريان وخواست آنها توجه نموده است؟

http://www.cementassociation.ir

شرکت سازه صنعت کوپال از بزرگنرین و معتبرترین تولید کنندگان انبوه قالب های فلزی بتن، تجهیزات قالب بندی ،ماشین آلات ساختمانی و انواع افزودنی های بتن در ایران می باشد.این شرکت با اتکا بر پشتوانه ی علمی و تجربی  و در دست داشتن مهندسان و کارشناسان حرفه مند که کارنامه موفقی در پروژه های انبوه سازی،سد سازی،مرمت نیروگاه ها و ساخت تونل داشته اند،بیش از دو دهه است که در زمینه ی طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی بتن،طراحی و تولید انواع ماشین آلات ساختمانی،تولید انواع افزودنی های شیمیایی بتن،بازرگانی آهن آلات ساختمانی و واردات انواع چوب های ساختمانی فعالیت می نماید.

یکی از سیاست های راهبردی مدیران ارشد این مجموعه،فراهم آوردن امکان مشاوره ی مستقیم مخاطبان با مدیران فنی و مهندسین خط تولید برای خدمت رسانی بهتر و هر چه فنی تر است،در این راستا شما سروران گرامی قادر خواهید بود برای مشاوره ی فنی-اجرایی با مدیران فنی ارشد ما،بی واسطه با شماره های ارائه شده تماس حاصل فرمایید 

 

.

دفتر مرکزی

تهران ، خیابان آزادی ، نبش خیابان بهبودی ،پلاک 2 ، واحد8
021-66066744 
021-66028518
09126598200 مهندس سعیدی/مدیر فنی/کارشناس افزودنی های بتن/کارشناس ماشین آلات
 
شعبه 1 و انبار
تهران ، بازار آهن شادآباد ، بهاران یک ، بلوک 27، پلاک 11
021-66314432
021-66313489
  09125050079  مهندس جباری /ناظر خط تولید/کارشناس قالب های فلزی
09121950858 مهندس جباری/کارشناس قالب و تجهیزات قالب بندی کارکرده