سازه صنعت کوپال | تولید کننده انواع قالب فلزی بتن و سازه های خاص،انواع ماشین آلات ساختمانی

اسپیسر،قطعات کمکی و انواع افزودنی های شیمیایی بتن و بازرگانی انواع چوب های ساختمانی

 دفتر مرکزی:66066744-021  / شعبه 1 و انبار: 66314432-021    02166313489 

تعیین نسبت بهینه آب به سیمان جهت طراحی مخازن بانفوذپذیری پایین بتنی آب شرب

اب شرب 

چكيده

 یکی از مهمترین موارد طراحی مخازن بتنی آب شرب، ایجاد بتنی با میزان نفوذپذیری پایین بوده و توجه محققین را جهت تعیین مصالح و نسبت های مناسب آنها برای رسیدن به این هدف جلب نموده است.نسبت آب به سیمان به علت تاثیر بر مقاومت، دوام و نفوذ پذیری بتن جزو کلیدی ترین موارد طراحی بوده و در این تحقیق نیز با تحلیل و بررسی نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن،نسبت بهینه ی آب به سیمان جهت طراحی  مخازن بتنی آب شرب ارائه گردیده است.

سوالات تحقيق:

نسبت آب به سیمان به علت تاثیر بر مقاومت، دوام و نفوذ پذیری بتن جزو کلیدی ترین موارد طراحی بوده  و سوال اساسی این است که بهترین نسبت آب به سیمان جهت طراحی مخازن بتنی  آب شرب با نفوذ پذیری پایین چه مقداری باید باشد.

روش تحقیق:

در این تحقیق نیز با تحلیل و بررسی نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن،نسبت بهینه ی آب به سیمان جهت طراحی  مخازن بتنی آب شرب ارائه گردیده است .

نتیجه گیری:

در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن، محدوده ای مناسب جهت نسبت بهینه ی آب به سیمان به منظور طراحی  مخازن بتنی آب شرب با در نظر گرفتن هیدراتاسیون ناقص و همچنین هیدراتاسیون کامل ارائه گردیده است .به علاوه عوامل موثر دیگر برای داشتن میزان نفوذ پذیری پایین و مقاومت مناسب نیز ارائه گشته اند.

كلمات كليدي: مخازن بتنی آب شرب،نفوذ پذیری، نسبت آب به سیمان،مقاومت بتن ،دوام بتن

مقدمه

در طراحی مخازن بتنی آب شرب حفظ مقاومت مناسب بتن علاوه بر مسأله‌ی دوام و نفوذپذیری پایین بتن باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر باید بتنی طراحی گردد که هم نفوذپذیر پایینی و هم مقاومت مناسبی داشته باشد. در زمینه‌های مقاومت و نفوذپذیری آزمایشات زیادی توسط محققین مختلف روی بتن صورت گرفته است و مشخص گردیده است که هر کدام به پارامترهای مختلفی از جمله نسبت آب به سیمان، نسبت سیمان به سنگدانه، دانه‌بندی، بافت سطحی، شکل، مقاومت و سختی ذرات سنگدانه و همچنین حداکثر اندازه سنگدانه و نفوذپذیری سنگدانه‌ها بستگی دارند. در این تحقیق نسبت آب به سیمان به عنوان عاملی که بیشترین تاثیر را بر مقاومت و نفوذپذیری بتن کاملاً متراکم شده دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ] 2[

هنگامی که از سنگ دانه‌های معمولی تا اندازه‌ی حداکثر 40 میلی‌متر استفاده شود می‌توان بیان داشت که عواملی چون نسبت سیمان به سنگدانه دانه‌بندی، بافت سطحی، شکل، مقاومت و سختی ذرات سنگدانه و حداکثر اندازه سنگدانه عملاً در مقایسه با نسبت آب به سیمان از اهمیت کمتری برخوردارند] 16[. اما با این حال طبق نظر Bloem , walker مقاومت بتن به مقاومت ملات، چسبندگی ملات و سنگدانه‌های درشت تر و همچینن مقاومت سنگدانه‌های درشت بستگی دارد. ] 2[

در زمینه مقاومت بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان روابطی ارائه گشته است که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشند: Duff Abroms (1919) اظهار نمود که مقاومت با نسبت آب به سیمان رابطه‌ی معکوس دارد:

(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   

که در این رابطه   نسبت آب به سیمان و k1 و k2 اعداد ثابت تجربی می‌باشند. ] 9[

Rene Feret (1896) نیز مقاومت بتن را مرتبط با حجم‌های آب و سیمان دانسته و قانون Feret را به صورت زیر ارائه نموده است:

   (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

که در این رابطه fc مقاومت بتن c حجم سیمان، w حجم آب و a حجم هوا و k عدد ثابت می‌باشد. . ]9[

در رابطه با نفوذپذیری بتن نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته و روابط گوناگونی ارائه گشته‌اند که از جمله آنها می‌توان قانون دارسی جهت تعیین ضریب نفوذپریری و همچنین رابطه‌ی تبدیل عمق نفوذ به ضریب نفوذپذیری که توسط valenta ارائه گردیده‌اند را نام برد.

قانون دارسی جهت محیط متخلخل و جریان موئین در بتن اشباع به صورت زیر می‌باشد:

(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

که در این رابطه: سرعت جریان آب، A= سطح مقطع نمونه بتنی، L ضخامت نمونه، : چگالی سیال (آب) :  ضریب لزجت دینامیکی سیال، : افت فشار هیدرولیکی از میان نمونه و  :شتاب ثقل می‌باشند که واحد همگی بر حسب سیستم متریک SI می‌باشد.

همچنین k’ نفوذپذیری ذاتی ماده بوده و بر حسب متر مربع می‌باشد و از نوع سیال به کار رفته مستقل است.]16[

چون جهت طراحی مخازن آب شرب، سیال مورد استفاده همیشه آب می‌باشد:

(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

که در این حالت k ضریب نفوذپذیری نامیده می‌شود و بر حسب متر بر ثانیه می‌باشد، و البته به علت وجود پارامتر لزجت در معادله‌ی فوق که با دما تغییر می‌یابد فرض می‌گردد که k مربوط به دمای اتاق می‌باشد و در نهایت رابطه‌ی زیر به عنوان معادله جریان در حالت آرام و پیوسته به دست می‌آید:

(5)                                                                                                                                                     

که میزان نفوذپذیری (k) به راحتی از این مبادله به دست می‌آید،]16[

valenta نیز رابطه‌ای را جهت تبدیل عمق نفوذ به ضریب نفوذپذیری در بتن‌های با کیفیت خوب که هیچ گونه جریانی از میان این نوع بتن وجود نداشته و آب تا عمق مشخصی به درون بتن نفوذ می‌نماید به صورت زیر ارائه نموده است:] 10[

(6)                                                                                                                                                              

که در این رابطه:

e = عمق نفوذ بر حسب متر، h ارتفاع آب بر حسب متر، T زمان قرار گرفتن تحت فشار بر حسب ثانیه و v بخشی از حجم بتن اشغال شده به وسیله منافذ می‌باشند.

عمق نفوذ آب پس از ترکاندن نمونه و مشاهده‌ی سطح آنها به این صورت که بتنی که مرطوب است تیره ‌تر می‌باشد، پس از زمان معین به دست می‌آید. چنانچه e کمتر از50 میلی‌متر باشد بتن غیر قابل نفوذ تلقی میگردد.] 5[ و V نیز نشان دهنده‌ی منافذ جدا از هم در بتن مانند حباب‌های هوا بوده که در اثر فشار آب پر می‌گردند و از میزان افزایش در جرم بتن در طول آزمایش قابل محاسبه می‌باشند. البته با توجه به اینکه تنها منافذی که آب به آن منطقه نفوذ می‌نماید، توسط آب پر می‌گردند. این منافذ باید در محاسبات منظور گردند و اکثراً این مقدار بین 02/0 تا 06/0 می‌باشد.] 6[ ارتفاع آب همراه با فشار نیز اکثراًدرمحدوده‌ی 1/0 تا 7/0 مگاپاسکال می‌باشد.] 5[

در مورد آزمایش‌های نفوذپذیری می‌توان بیان داشت که هنوز به طور کلی استاندارد نگشته‌اند]1[  و اعداد به دست آمده از استانداردهای مختلف با یکدیگر اختلاف زیادی داشته و قابل مقایسه نمی‌باشند از جمله‌ی این استانداردها می‌توان موسسه عمران ایالت متحده با روش 92-4913 ]15 [را نام برد که در آن فشار آب معادل 76/2 مگاپاسکال که برابر 282 متر ارتفاع تسون مایع است استفاده می‌گردد و همچنین روش‌های کانادایی و روش آلمانی 1991- 1048DIN ]3 [را نام برد. که در این روشها فشار آب جهت عبور از میان نمونه بسیار زیاد است و می‌تواند حالت طبیعی بتن را تغییر دهد.

آزمایشات مقاومت و نفوذپذیری بتن:

همان‌گونه که در نمودار (1) مشخص می‌باشد منحنی مقاومت در مقابل نسبت آب به سیمان به صورت تقریبی یک هذلولی می‌باشد و برای بتن با هر نوع سنگدانه و در هر عمری این منحنی صدق می‌نماید. استفاده از نسبت سیمان به آب به علت خاصیت هذلولی که با      نمایش داده می‌شود در حالتی که k برابر 1 می‌باشد رابطه‌ای خطی را به دست می‌دهد. که در محدوده‌ی سیمان به آب 2/1 تا 5/2 برقرار می‌باشد و این رابطه اولین بار توسط پروفسورنویل ] 16[پیشنهاد گردید و سپس توسط Alexander و Ivanusec ] 16[ و همچنین kakizaki و همکاران] 8[ نیز مورد تایید قرار گرفت. اعتقاد این محققین بر این امر استوار است که استفاده از این رابطه‌ی خطی به خصوص وقتی به درون یابی نیاز است بسیار ساده‌تر از استفاده از منحنی آب به سیمان می‌باشد. در نمودار (2) داده‌هایی به صورت خطی نمایش داده شده‌اند که در بر حسب سیمان به آب می‌باشند:

شکل 1 رابطه ی بین مقاومت و نسبت آب به سیمان ]16[

در تحلیل نمودرا شماره (1) می‌توان بیان داشت که در قسمتی از نمودار که میزان نسبت آب به سیمان پایین می‌باشد و انجام تراکم به طور کامل امکان‌پذیر نیست منحنی از سیر اصلی پیروی نمی‌نماید و هرچه از ابزار مناسب‌تری جهت ایجاد تراکم استفاده شود منحنی به مسیر اصلی خود نزدیک‌تر می‌گردد. اما به طور کلی نمودار نشان‌گر این می‌باشد که هرچه نسبت آب به سیمان کاهش یابد میزان مقاومت بتن افزایش می‌باشد.

البته باید موارد خاص را نیز مدنظر قرار داد. برای مثال در مخلوطهایی که نسبت آب به سیمان بسیار کم و میزان سیمان بسیار زیاد می‌باشد معمولاً بیشتر از 530 کیلوگرم در متر مکعب، به ویژه هنگام استفاده از سنگدانه‌های درشت، مقاومت شروع به کاهش می‌نماید و به این حالت نسبت آب به سیمان کمتر موجب بهبود مقاومت نمی‌گردد]9[

شکل2 رابطه ی بین مقاومت خمیر خالص سیمان و نسبت سیمان به آب با فرض حداکثر هیدراتاسیون ]16[

نمودار شماره (2) نیز که با نسبت سیمان به آب در برابر مقاومت رسم گشته است دو خط با شیب‌های مختلف دیده می‌شوند خط اول تا نسبت سیمان به آب 6/2 ادامه دارد (که برابر نسبت آب به سیمان 38/0 می‌باشد.) در این خط معمولاً حداکثر هیدراتاسیون روی داده از 100 درصد کمتر می‌باشد. اما در خط دوم که مقادیر سیمان به آب بالای 6/2 را شامل می‌گردد معمولاً حداکثر هیدراتاسیون به 100 درصد می‌رسد.]7[ و نمودار به طور کلی نشان می‌دهد که هرچه نسبت سیمان به آب افزایش یابد، مقاومت بتن نیز افزایش می‌یابد.

با توجه به نمودارها و داده‌های ؛آزمایشگاهی سایر محققان می‌توان مناسب‌ترین محدوده آب به سیمان جهت مقاومت بتن را مقادیر کمتر از 45/0 در نظر گرفت اما استفاده از محدوده‌ی آب به سیمان کمی بیشتر و کمی کمتر از 38/0 جهت مقاومت مناسب بیشتر رواج دارد.]16[

نفوذپذیری بتن به عوامل متعددی از جمله توزیع، شکل، اندازه و پیچ و خم مسیر و پیوستگی منافذ بستگی دارد. با وجود تعداد منافذ زیاد به دلیل بافت بسیار ریز خمیر سخت شده سیمان نفوذپذیری آن بسیار کم می باشد در حالی که در سنگدانه ها با وجود تعداد کمتر منافذ نفوذپذیری به علت بزرگ تر بودن منافذ بیشتر می باشد. [14] با پیشرفت هیدراتاسیون نفوذپذیری نیز کاهش می یابد به طوری که خمیر سیمان دارای نفوذپذیری 20 تا 100 برابر بیشتر از ژل می باشد [14] و ژل به تدریج مقداری از فضاهای اولیه را که توسط آب پر شده بود اشغال می نماید. زیرا با پیشرفت هیدراتاسیون حجم ژل افزایش می یابد و تقریبا ½ برابر حجم سیمان هیدراته نشده می باشد. در مورد پارامتر موثر در نفوذپذیری می توان بیان داشت که در خمیر تازه شکل، اندازه و غلظت ذرات اولیه سیمان موثر می باشند. اما در خمیر به بلوغ رسیده شکل، اندازه و غلظت ژل و اینکه لوله های موئین منقع شده اند یا نشده اند موثر می باشند. [12]

پاورز و همکاران (1954) طی آزمایشاتی روی بتن با نسبت آب به سیمان 7/0 نشان دادند که هر چه از عمر خمیر بتن می گذرد میزان نفوذ پذیری آن کاهش می یابد که می تواند به علت افزایش حجم ژل و بسته شدن لوله های موئین می باشد. [13] بونزل (1966) نیز بیان داشت که هر چه نسبت آب به سیمان کمتر شود کاهش نفوذپذیری نیز سریع تر اتفاق می افتد برای مثال چنانچه رسیدن به نفوذپذیری خاص برای نسبت آب به سیمان 6/0 ، 28 روز باشد برای نسبت آب به سیمان 45/0 ، 7 روز می باشد. یعنی 75/0 سریع تر [5]

چنانچه میزان هیدراتاسیون در خمیرهای مختلف برابر باشند خمیری که دارای نسبت آب به سیمان کمتری می باشد دارای نفوذپذیری کمتری است. [13]

شکل 3 رابطه ی بین نفوذ پذیری و نسبت آب به سیمان  برای خمیر سیمان با هیدراتاسیون 93 درصد [13]

همانگونه که در نمودار فوق دیده می شود این منحنی دارای دو قسمت متفاوت می باشد که اولین قسمت برای نسبت های آب به سیمان تا 6/0 و قسمت بعدی برای نسبت های آب به سیمان بالاتر از 6/0 می باشد. در قسمت اول شیب منحنی ملایم می باشد اما در قسمت دوم منحنی شیب تندی دارد به طوری که با کاهش نسبت آب به سیمان از 7/0 به 3/0 ضریب نفوذپذیر سه برابر کاهش می یابد.

وییتنگ (1988) بیان داشت که کاهش نسبت آب به سیمان از 75/0 تا 26/0 ضریب نفوذپذیری را تا 4 برابر و کاهش نسبت آب به سیمان از 75/0 تا 45/0 ضریب نفوذپذیری را تا 2 برابر کاهش می دهد. وی ضریت نفوذپذیری   را برای نسبت آب به سیمان 75/0 به عنوان بتن با نفوذپذیری زیاد معرفی نمود وی همچنین بیان نمود که برای نسبت آب به سیمان 45/0 ضریب نفوذ پذیری    تا   بوده و بتن با نفوذپذیر پایین را نشان می دهد. [2]

در منحنی فوق مشخص می باشد که در نسبت های آب به سیمان کمتر از 4/0 لوله های مویین منقطع گشته اند، اما با افزایش این نسبت این اتفاق کمتر روی داده و میزان نفوذپذیری به طور محسوسی افزایش می یابد.

عوامل دیگر نیز بر میزان نفوذپذیری موثر می باشند که از جمله ی آنها می توان به افزایش زمان عمل آوری مرطوب بتن که جهت نسبت های آب به سیمان زیاد اشاره نمود که چنانچه این مدت از 1 روز به 7 روز افزایش یابد نفوذپذیری 5 برابر کاهش می یابد [2]

عامل دیگری که در این زمینه موثر می باشد نوع سیمان مصرفی و نوع سنگدانه ها می باشند. تحقیقات پاورز (1954) نشان می دهد که با نسبت آب به سیمان ثابت خمیر یا سیمان ریزدانه نفوذپذیری بسیار کمتری را نسبت به خمیر یا سیمان درشت دانه ایجاد می نماید. [13]

همچنین استفاده از سنگدانه های با نفوذپذیری پایین به علت اینکه سطحی با نفوذپذیری پایین در برابر جریان آب ایجاد می نماید و آب را مجبور به دور زد از سنگدانه ها و طی مسیر طولانی تری می نماید که تاثیر مناسبی بر کاهش میزان نفوذپذیری می گذارد. اما با زهم باید یادآوری نمود که بیشترین تاثیر بر نفوذپذیری بتن را خمیر سیمان سخت شده به عهده دارد. [14]

با توجه به موارد ذکرشده می توان بیان داشت که نسبت آب به سیمان در محدوده ی کمتر از 4/0 نفوذپذیری مناسبی را نشان می دهد.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج ارائه شده جهت مقاومت و نفوذپذیری بتن نسبت آب به سیمان در محدوده ی 35/0 تا 4/0 محدوده ای مناسب جهت طراحی مخازن بتنی آب شرب می باشد. اما چنانچه هیدراتاسیون کامل مدنظر باشد بهترین نسبت آب به سیمان محدوده ی 38/0 تا 4/0 می باشد. زیرا با افزایش نسبت آب به سیمان به بیشتر از 4/0 میزان نفوذپذیری به شدت افزایش می یابد و با کاهش نسبت آب به سیمان به میزان کمتر از 35/0 درصد هیدراتاسیون کاهش می یابد.

همچنین جهت کاهش میزان نفوذپذیری و حفظ مقاومت مطلوب بهتر است (علاوه بر استفاده از نسبت آب به سیمان مناسب) از سیمان ریزدانه و سنگدانه های ریزدانه با نفوذپذیری پایین استفاده گردد.

مراجع

1-D.Ludirdja, R.L.Berger and J.F. Young, Simple method for measuring water permeability of concrete, ACI Materials journal ,86, No.5, pp. 433-9 (1989)

2-D.Whiting , Permeability of selected concretes, in Permeability of concrete, ACI SP-108, pp. 195-221 (Detroit, Michigan, 1988).

3-DIN 1048, Testing of hardened concrete specimens prepared in moulds, Deutsche Normen, Part 5 (1991)

4-Discussion of paper by H.J. Gilkey : Water/cement ratio versus strength - another look, J.Amer.Concr.Inst., Part 2,58, pp.1851-78(Dec1961).

5-J.Bonzel,Der Einfluss des Zements, des W/Z Wertes, des alters und der Lagerung auf die  Wasserundurchlassigkeit des Betons, Beton, no.9,pp.379-83; No 10, pp.417-21(1966)

6-J.Vuorinen, Applications of diffusion theory to permeability tests on concrete Part1: Depth of water penetration into concrete and coefficient of permeability, Mag.Concr.Res.,37,No.132, pp. 145-52 (1985)

7-L.F. Nielsen, Strength development in hardened cement paste: examination of some empirical equations, Materials and Structures ,26,No.159, pp.255-60(1993)

8-M.Kakizaki, H.Edahiro, T.Tochigi and T.Niki, Effect of Mixing Method on Mechanical Properties and Pore Structure of Ultra High-Strength Concrete, Katri

9-National Sand And Gravel Association, Joint Tech. Information Letter No.155 (Washington DC,29 April 1959)

10-O.Valenta , Kinetics of water penetration into concrete as an important factor of its deterioration and of reinforcement corrosion , RILEM International Symposium on the Durability of Concrete , Prague, Part1, pp 177-93 (1969)

11-Report No.90 , 19 pp. (Kajima Corporation, Tokyo, 1992)(and also in ACI SP-132) (Detroit, Michigan, 1992).

12-T.C Powers, L.E Copeland and H.M Mann, Capillary continuity or discontinuity in cement pastes, J.Portl.Cem. Assoc. Research and Development Labortories, 1, No.2, pp.38-48 (may 1959).

13-T.C Powers, L.E Copeland, J.C. Hayes and H.M. Mann, Permeability of Portland cement paste, J.Amer. Concr. Inst., 51, pp.285-98(Nov.1954).

14-T.C Powers,Structure and physical properties of hardened portland cement paste, J.Amer. Ceramic Soc., 41, pp. 1-6 (jan.1958).

15-U.S Beureau of Reclamation, 4913-92, Procedure for water permeability of concrete, Concrete Manual, Part 2 , 9th Ed, pp. 714-25 (Denver,Colorado,1992)

فامیلی – ه.(1378).کتاب "خواص بتن" انتشارات ابوریحان بیرونی ، چاپ اول (1010 صفحه) -16

 

THE OPTIMUM WATER TO CEMENT RATIO FOR DESIGNING IMPERMEABLE WATER STORAGE TANKS

 

Y.Azizhemmatlou1 ,A.M Hamedi2, H.Farbehi3, D.Iranyar4

     1- Architecture student, Molana university, Abyek.E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

2- Msc. Department of architecture, Molana university, Abyek.E-mail:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

3-  Architecture student, Molana university, Abyek

4- Architecture student, Molana university, Abyek

ABSTRACT

One of the most important factors in designing concrete water storage tanks is creating a concrete with low permeability. Designers have always had the challenge of choosing the right water to cement ratio to achieve this goal. The water to cement ratio is a key factor in concrete making as it has remarkable effect on concrete’s strength, durability and permeability. In this paper, the optimum ratio of water to cement is indicated based on the analysis of the empirical works of other scientists and researchers in the field of concrete durability, strength and permeability.

RESEARCH  INQUIRIES

Considering the important role that water to cement ratio plays in the durability, strength and permeability of the hardened concrete, the main question is about the optimum ratio with which we can achieve the lowest permeability for concrete water tanks.

RESEARCH METHOD

In this paper, the best ratio of water to cement is indicated based on the analysis of the empirical works of other scientists and researchers in the field of concrete’s durability, strength and permeability.

CONCLUSION

Based on the empirical works presented by other scientists in the field of concrete’s strength, durability and permeability, a suitable numerical area for the best water to cement ratio is indicated, taking in consideration the partial and complete hydration of concrete. Other effective factors in the permeability of concrete are also considered in this paper.

KEY WORDS

Concrete water storage tanks, permeability, water to cement ratio, concrete’s strength, concrete’s durability.

 

1  پست الکترونیکی و شماره تماس مولف اول این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید -09122455801   :

2 پست الکترونیکی و شماره تماس مولف دوم: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید -09122146085  

 

 

شرکت سازه صنعت کوپال از بزرگنرین و معتبرترین تولید کنندگان انبوه قالب های فلزی بتن، تجهیزات قالب بندی ،ماشین آلات ساختمانی و انواع افزودنی های بتن در ایران می باشد.این شرکت با اتکا بر پشتوانه ی علمی و تجربی  و در دست داشتن مهندسان و کارشناسان حرفه مند که کارنامه موفقی در پروژه های انبوه سازی،سد سازی،مرمت نیروگاه ها و ساخت تونل داشته اند،بیش از دو دهه است که در زمینه ی طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی بتن،طراحی و تولید انواع ماشین آلات ساختمانی،تولید انواع افزودنی های شیمیایی بتن،بازرگانی آهن آلات ساختمانی و واردات انواع چوب های ساختمانی فعالیت می نماید.

یکی از سیاست های راهبردی مدیران ارشد این مجموعه،فراهم آوردن امکان مشاوره ی مستقیم مخاطبان با مدیران فنی و مهندسین خط تولید برای خدمت رسانی بهتر و هر چه فنی تر است،در این راستا شما سروران گرامی قادر خواهید بود برای مشاوره ی فنی-اجرایی با مدیران فنی ارشد ما،بی واسطه با شماره های ارائه شده تماس حاصل فرمایید 

 

.

دفتر مرکزی

تهران ، خیابان آزادی ، نبش خیابان بهبودی ،پلاک 2 ، واحد8
021-66066744 
021-66028518
09126598200 مهندس سعیدی/مدیر فنی/کارشناس افزودنی های بتن/کارشناس ماشین آلات
 
شعبه 1 و انبار
تهران ، بازار آهن شادآباد ، بهاران یک ، بلوک 27، پلاک 11
021-66314432
021-66313489
  09125050079  مهندس جباری /ناظر خط تولید/کارشناس قالب های فلزی
09121950858 مهندس جباری/کارشناس قالب و تجهیزات قالب بندی کارکرده